Thi đồ dùng dạy học

Năm học 2017 – 2018 trường cũng đã tham gia hội thi đồ dùng dạy học cấp huyện, tuy kết quả đem về chưa được như ý muốn nhưng tất cả giáo viên đã được học hỏi ở trường bạn những đồ dùng mới, và luôn sáng tạo thêm những đồ dùng dạy và học để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục

Cô Trần Thị Đào - Gv lớp 3B thuyết trình về đồ dùng

Cô Trần Thị Đào – Gv lớp 3B thuyết trình về đồ dùng

Thầy Nguyễn Tấn Huy thuyết trình về đồ dùng

Thầy Nguyễn Tấn Huy thuyết trình về đồ dùng